About

Blog “Prekerni Osir” je bil vzpostavljen v okviru okupacije trga pred borzo (boj za) v povezavi z delavnico Proti prekernosti – za skupno blaginjo. Na delavnici se osredotočamo na naše osebne zgodbe, natančneje, kako so te vpete v sistem nasilja finančnega kapitalizma. Zaradi množice različnih zaposlitvenih položajev in režimov dela, stopenj socialne ogroženosti, neenakosti pri reševanju stanovanjskih problemov in dostopnosti izobraževalnega sistema, se življenja posameznikov prekerizirajo na različnih presečiščih. Pojem prekernosti je tako izmuzljiv zaradi svojih raznorodnih oblik, hkrati pa označuje celotno bivanje oseb, ki živijo v vse večji negotovosti zaradi razmer na trgu dela (fleksibilizacija delovne sile, podplačano delo, strah pred brezposelnostjo), razmer na nepremičninskem trgu (visoke najemnine in cene stanovanj), ukinjanja socialnih pravic, draginje osnovnih življenjskih potrebščin, ovir, ki izhajajo iz viznega režima ter vse večje privatizacije skupne blaginje. Z manjšanjem socialne varnosti in delovnih pravic ter krepitvijo izključevanj so naša življenja vse bolj izpostavljena najrazličnejšim pritiskom in tveganjem ter atomizaciji.

The blog “Prekerni Osir” (Precarious Wasps Nest) was established in the framework of the Ljubljana stock exchange (Boj Za) occupation, and in connection to the workshop Against Precarity – For Commonfare. On the workshops we are focused on our personal stories, above all on how are they interwoven in the system of violence of financial capitalism. Due to the plurality of different occupational positions and regimes of work, degrees of social insecurity, inequalities in solving accommodation problems and accessibility of education system, lives of individuals are precarised on various points of intersection. Since it is materialized in such different forms, the notion of precarity is very ungraspable but at the same time it characterizes the lives of individuals on a general level/ being as a whole. Individuals live in ever increasing insecurity because of circumstances on a labor market (flexibilisation of labor force, underpaid work, fear of being unemployed), circumstances on real estate market (high rents and prices of flats), abolishing/decreasing of social rights, increasing of costs for basic living necessities, barriers proceeding from migration regimes and increasing privatization of commonfare. Our lives are more and more exposed to various pressures, risks and atomization through the assault on social security, workers’ rights and the strengthening of exclusions.

Takih razmer pa si nismo izbrali sami, prekernost nam je vsiljena!

But we didn’t choose such a situation, it was imposed on us!

O prekernosti naših življenj ne bo spregovoril nihče, če ne bomo spregovorili sami. Molk je povezan s strahom pred stigmatizacijo. Pogosto prekernost zelo dobro občutimo, veliko težje pa jo pojasnimo. Blog Prekernost pod lupo/Prekerni osir je namenjen prav temu – želimo destigmatizirati negotovost, razkriti svoje zgodbe ter izpostaviti svoje potrebe ter želje, ki jih nihče ne zastopa.

Nobody will speak about precariousness in our lives if we won’t speak for ourselves. Silence is connected to the fear of stigmatization. Most of the time we feel precarity very well but we are unable to explain it. The intention of Prekerni Osir is exactly this: we want to destigmatise insecurity, reveal our stories and expose our needs and desires, which nobody represents.

Ulovimo prekernost, da se ji lahko skupaj upremo! Kakšna je tvoja zgodba?

Let’s catch our precarity, so we can fight it together! What is your story?

Pošljite svoje zgodbe na prekernost@gmail.com

Send your stories to prekernost@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s